beleid, codes en richtlijnen

Het beleid van het Familiehuis is gericht op het optimaal realiseren van de doelstelling:

Het bieden van onderdak aan familieleden en vrienden van patiënten en aan poliklinische patiënten gedurende de behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in het Familiehuis te verblijven. Voor het verblijf wordt dan ook slechts een beperkte bijdrage in de kosten gevraagd.

De belangrijkste aandachtspunten van het beleid zijn;

  • optimale dienstverlening aan de gasten
  • optimale bedrijfsvoering
  • werving en binding van vrijwilligers
  • realiseren vastgesteld percentage kamerbezetting
  • kostendekkende fondsenwerving

Richtlijnen

Bestuur en directie van het Familiehuis Daniel den Hoed onderschrijven de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur uit het Reglement CBF Keur:

scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
optimale besteding van middelen
omgang met belanghebbenden

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen sprake van vergoedingen of mogelijkheden tot declareren. De vrijwilligers ontvangen indien gewenst een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer. De professionele staf is in dienst van het Erasmus MC en gedetacheerd bij de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed. De bezoldigingen van de professionele staf zijn conform de functiewaardering van het Erasmus MC vastgesteld en tevens is de cao Universitair Medische Centra van toepassing.