periodiek schenken en nalaten

Wil je kankerpatienten en hun familieleden helpen met maximaal belastingvoordeel? Zet je gift dan om in een periodieke schenking. Waar een gift normaliter pas aftrekbaar is als deze minimaal 1 procent van het belastbaar inkomen bedraagt, is een gift die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst altijd fiscaal aftrekbaar. Het Familiehuis is bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Het hele bedrag komt dus geheel ten goede aan de gasten van het Familiehuis.

Belastingvoordeel met een periodieke schenking
Een periodieke schenking is gunstig voor de gever en de begunstigde; deze is namelijk volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Je draagt op een gemakkelijke en voordelige manier bij aan het welzijn van kankerpatienten en hun familie.

Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

  • je schenkt minimaal vijf jaar lang een vast bedrag van minimaal € 250;
  • je legt de schenking vast in een schenkingsovereenkomst.

N.B. Giften die vóór het ondertekenen van de overeenkomst zijn gedaan mogen van de Belastingdienst niet in mindering worden gebracht op het schenkingsbedrag. 

Vul online het formulier 'periodieke schenking' in. Wij sturen je vervolgens een overeenkomst in tweevoud toe met het verzoek deze te ondertekenen. Eén exemplaar is bedoeld voor je eigen administratie; het andere exemplaar kan per post naar ons worden opgestuurd. 

Schenk via testament, legaat of erfstelling
Bij een erfstelling gaat het om een bepaald percentage van de erfenis, bij een legaat om een van tevoren vastgesteld bedrag. Het Familiehuis betaalt als begunstigde geen successierechten over het bedrag. Als je een legaat of erfstelling aan het Familiehuis wilt nalaten, moet dat worden vastgesteld in een notariële acte. In die acte wordt er rekening mee gehouden dat eventuele kinderen altijd recht hebben op een legitiem deel van de erfenis.

Meer weten?
Download de brochure "Schenken aan het Familiehuis Daniel den Hoed"

Bereken hier uw fiscaal voordeel.

Op deze websites vind je informatie over (periodiek) schenken en nalaten: